Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
 
Yhdistyksen nimi on Savolaisen Osakunnan Seniorit r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminta
 
Yhdistyksen tarkoituksena on olla Helsingin yliopiston Savolaisen Osakunnan entisten ja nykyisten jäsenten yhdistäjänä ja osakunnan perinnäistapojen ja savolaisuuden vaalijana sekä Savon henkisen ja taloudellisen kehityksen edistäjänä.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii vuorovaikutuksessa Savolaisen Osakunnan kanssa, järjestää kokouksia ja neuvottelu- ja seurustelutilaisuuksia, tekee aloitteita ja käsittelee Savon maakunnalle tärkeitä kysymyksiä sekä järjestää ja tukee Savolaisen Osakunnan ja Savolaisen Osakunnan Seniorit r.y.:n yhteistoimintaa koti- ja ulkomaisten osakuntien, senioriyhdistysten sekä muiden vastaavien yhteisöjen ja yhdistysten kanssa.
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ Jäsenet
 
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Savolaisen osakunnan entinen jäsen. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös Savolaisen Osakunnan jäsen sekä sellainen Savon asiaa ja savolaisuutta ansiokkaasti edistänyt henkilö, joka ei ole kuulunut Savolaiseen Osakuntaan.
 
Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhdistyksiä ja säätiöitä.
 
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun. Maksamalla yhdellä kertaa kymmenkertaisen vuotuisen jäsenmaksun varsinainen jäsen hyväksytään yhdistyksen ainaisjäseneksi, jolta ei enää peritä jäsenmaksua.
 
Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet.
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.
 
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut sen tarkoitusperiä vastaan tai jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta.
 
Vuosikokouksessaan yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

4§ Hallitus
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi (1) kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä neljä (4) vuosikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista kaksi (2) on vuosittain erovuorossa.
 
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikaudet alkavat sen vuosikokouksen päätyttyä, jossa heidät valitaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
 
Savolaisen Osakunnan inspehtorilla, kuraattorilla ja seniorisihteerillä on toimikautensa aikana oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puheoikeutta.
 
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa, tai jos asia on kiireellinen, valitaan kaksi hallituksen jäsentä sitä tarkastamaan.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
 
Edellä mainitun lisäksi yhdistyksen nimen voi kirjoittaa henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

6§ Tilit
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjallisesti tai sähköpostitse kullekin jäsenelle.

8§ Yhdistyksen kokoukset
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä on vain puheoikeus.
 
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on äänestyksessä kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaalit arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
 
Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja viimeistään kahden (2) viikon kuluessa jätettävä kokouksen valitsemien pöytäkirjantarkastajien tarkastettavaksi.

9§ Vuosikokous
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 

  • kokouksen avaus;
  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  • hyväksytään kokouksen työjärjestys;
  • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet;
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
  • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja kuluvaksi tilikaudeksi;
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

10§ Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 
Ehdotus sääntöjen muuttamiseksi, yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on tullakseen yhdistyksen kokouksessa käsitellyksi toimitettava hallitukselle vähintään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Ehdotus ja hallituksen siitä antama lausunto käsitellään yhdistyksen kokouksessa.
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Savolaisen Osakunnan hyväksi yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

11§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät