Talousohjesääntö

1 § Osakuntaneuvosto valmistelee taloudenhoitajan esityksen pohjalta seuraavan vuoden talousarvioesityksen osakunnan joulukuun kokouksen hyväksyttäväksi. Sellaiset raha-asiat, joihin ei ole talousarviossa määrärahaa, on osakunnan kokouksen erikseen hyväksyttävä.

2 § Osakuntaneuvosto ei saa ilman osakunnan kokouksen hyväksyntää ylittää talousarviossa olevaa määrärahaa. Osakunnan kokouksen on hyväksyttävä määrärahan ylitys etukäteen. Vähäiset ylitykset voidaan kuitenkin hyväksyä tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ennen vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle. Osakunnan kokous voi sisällyttää talousarvioon omana kohtanaan neuvoston toimintavarauksen, josta voidaan kattaa vähäisiä talousarvion ylityksiä tai menoja, joihin ei ole talousarviossa määrärahaa.

3 § Laskut ja muut tositteet hyväksyy osakuntaneuvosto. Neuvosto voi kuitenkin asettaminsa ehdoin valtuuttaa taloudenhoitajan tai keskuudestaan valitsemansa talousvaliokunnan hyväksymään laskut ja muut tositteet.

4 § Toiminnantarkastajilla on oikeus milloin tahansa suorittaa ylimääräisiä osakunnan talouden ja hallinnon tarkastuksia.

5 § Sääntöjen 61 §:n mukaan taloudenhoitajan on tehtävä osakunnan talouden hoidosta tilinpäätös helmikuun loppuun mennessä. Osakuntaneuvoston on käsiteltävä taloudenhoitajan tilinpäätös. Tämän jälkeen toiminnantarkastajien on tarkastettava

  1. tilinavauksen perustuminen edellisen kauden tilinpäätökseen,
  2. taloudenhoitajan kirjanpito,
  3. talousarvion noudattaminen,
  4. arvopaperit ja pankkitilit,
  5. tuloslaskelman ja taseen oikeellisuus,
  6. osakunnan kokousten ja osakuntaneuvoston talousasioihin liittyvien päätösten noudattaminen ja
  7. osakunnan muu taloudenhoito ja hallinto tarvittavassa laajuudessa.

Suoritetusta toiminnantarkastuksesta on laadittava kirjallinen kertomus osakunnan kokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

6 § Isännän kassaan kerätään osakunnan tilaisuuksista saatuja tuloja ja sen varoja käytetään osakunnan tilaisuuksien järjestämiseen. Oikeus isännän kassan käyttöön on isännällä ja emännällä, joiden on pidettävä kassan tuloista ja menoista kirjaa ja perehdytettävä seuraajansa kassan tilanteeseen. Isännän on osakuntaneuvoston niin vaatiessa, kuitenkin vähintään kerran kautensa päätteeksi, tehtävä osakuntaneuvostolle selvitys isännän kassan varoista. Osakunnan taloudenhoitajalla on oikeus milloin tahansa tarkastaa isännän kassan varat ja kirjanpito.

7 § Juhlarahastoa käytetään osakunnan suurimpien tapahtumien, kuten vuosijuhlien, talakkunajuhlan ja tervahöyryristeilyn järjestämiseen.

Osakunnan kokous voi myöntää rahaston käyttöoikeuden kyseistä juhlaa järjestävälle osakunnan virkailijalle tai toimikunnan jäsenelle. Osakunnan taloudenhoitajalla on aina juhlarahaston käyttöoikeus ja oikeus milloin tahansa tarkastaa juhlarahastoa käyttävän virkailijan kirjanpito.

Juhlarahastosta pidetään projektikirjanpitoa. Projektien päättyessä tulos kirjataan osakunnan taseeseen rahastojen pääoman muutoksena.

§ 8 Juhlarahaston avulla järjestetyistä tapahtumista on järjestelyistä vastaavan virkailijan aina esitettävä osakuntaneuvoston hyväksyttäväksi talousarvio vähintään kuukautta ennen tapahtumaa ja tilinpäätös viimeistään kolme kuukautta tapahtuman jälkeen.

§ 9 Juhlarahastoon kertyneen ylijäämän käytöstä päättää osakunnan kokous.