Toimikunnat ja edustajat

Sääntömääräiset toimikunnat

Asuntolatoimikunta

Savolaisten Ylioppilaiden Säätiön hallinnoimien osakunnan asuntojen uudet asukkaat valitsee osakuntalaisista koostuva asuntolatoimikunta. Osakunnan sääntöjen mukaan toimikuntaan kuuluvat kuraattori, säätiön asuntola-asiamies, yksi jäsen kustakin säätiön asuntolasta sekä kaksi sellaista osakunnan jäsentä, jotka eivät asu säätiön asuntoloissa.

Asuntolatoimikunnasta säädetään osakunnan sääntöjen pykälissä 53, 54 ja 86, sekä erillisessä asuntolatoimikunnan ohjesäännössä.

Kunniamerkki- ja palkintolautakunta

Kuraattorin johtama tammikuussa valittava kunniamerkki- ja palkintolautakunta päättää osakunnan vuosijuhlassa jaettavista tunnustuksen osoituksista ja palkinnoista. Kuraattorin lisäksi lautakuntaan kuuluu neljä vanhempaa osakuntalaista, jotka, mikäli mahdollista, on jo palkittu ansiomerkillä.

Kunniamerkki- ja palkintolautakuntaa koskevat osakunnan sääntöjen pykälät 53 ja 55 ja koko luku X, sekä ohjesääntöjen pykälä D14.

Kurinpitolautakunta

Kuraattorin johtama kurinpitolautakunta tutkii osakunnan jäsenten kurinpitorikkomuksia ja voi esittää osakunnan kokoukselle, mitä kurinpitotoimia rikkojaa kohtaan olisi syytä tehdä. Onneksi lautakunnan on tarvinnut kokoontua aniharvoin, ehkä pari kertaa vuosikymmenessä. Lautakuntaan valitaan vuodeksi kerrallaan sopivaksi katsottu määrä oikeamielisiksi tunnettuja vanhempia osakunnan jäseniä.

Kurinpitolautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään osakunnan sääntöjen pykälissä 8, 53, 56 ja 67.

Osakunnan edustajat

Edustajat Savolaisten Ylioppilaiden Säätiön valtuuskunnassa

Savolaisten Ylioppilaiden Säätiö omistaa osakunnan asunnot ja hallinnoi niitä, ja tukee osakuntaa tehtävässään tarjota ylioppilaille kehittävää harrastustoimintaa ja yhdyssiteen kotimaakuntaan. Käytännössä säätiön valtuuskunta päättää mm. asuntoloiden vuokrista ja niistä kertyvän voiton käyttämisestä, ja valitsee hallituksen hoitamaan säätiön päivittäisiä asioita. Osakunta on usein saanut säätiöltä rahallista tukea esimerkiksi Vinnin suurempiin kunnossapitotoimiin.

Osakunnalla on säätiön valtuuskunnan 30 edustajanpaikasta 12 ja Savolaiset Seniorit ry:llä loput 18. Yksittäisen edustajan kausi on kolme vuotta, joten osakunta valitsee vuosittain neljä henkilöä edustamaan etuaan valtuuskunnassa.

Edustaja HYYn edustajistossa

Kattojärjestömme Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan joka toinen vuosi vaaleilla valittava edustajisto on ylioppilaskunnan ylin vallankäyttäjä. Osakuntien läsnäolo edustajistossa on tärkeää paitsi osakunnille itselleen (HYYn omistamien tilojen käytöstä päättäminen) myös koko ylioppilaskunnalle, sillä osakunnat ovat poikkitieteellinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton tasapainottava voima puolue- ja yliopistopolitiikan laineissa.

Eero Hämäläisen rahaston hoitokunta

Opettaja Eero Hämäläinen testamenttasi vuonna 1970 osakunnalle rahasumman, josta muodostettiin hänen nimeään kantava stipendirahasto. Testamentin mukaan rahastosta pitää jakaa apurahoja savolaisten opiskelijoiden Suomen kirjallisuuden, historian ja kielen opiskeluun. Myöhemmin osakunnan taloutta ajatellen suuri rahasto annettiin Suomen Kulttuurirahaston nimikkorahastona hoidettavaksi, mutta yhteys osakuntaan on säilytetty määräämällä rahaston ohjesäännössä, että hoitokunnan muodostavat itseoikeutettuina osakunnan inspehtori ja kuraattori, sekä kolme kulttuurirahaston osakunnan ehdotusta kuultuaan kolmivuotiskaudeksi valitsemaa jäsentä.

Edustaja Osakuntalaisen Unionin hallituksessa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Osakuntalainen Unioni on Helsingin yliopiston (suomenkielisten) osakuntien yhteistyöelin, jonka toiminta on erityisesti osakuntalaisten HYYn edustajiston jäsenten "puolueena" toimiminen ja yhteisosakuntalaisten bileiden järjestämistä.

Edustaja Osakuntien yhteisvaltuuskunnan hallituksessa

OYV on osakuntien yhteistyötä ilman HYY-politiikkaa.

Edustaja Kansallisteatterin hallituksessa

Savolainen, Karjalainen ja Pohjois-Pohjalainen osakunta omistavat kukin yhden Suomen Kansallisteatterin osakkeen. Kun teatteri vuonna 2001 kävi läpi arkistojaan, tulivat esiin nämä vähän puolin ja toisin unohduksissa olleet osakkeet. Teatterin hallituksessa innostuttiin yhteydenotosta ylioppilaskorporaatioihin siinä määrin, että näille kolmelle osakunnalle tarjottiin yhtä hallituspaikkaa. Osakuntien kesken sovittiin, että hallitusvastuu kiertää osakunnalta toiselle kahden vuoden välein.