Asuntolatoimikunnan ohjesääntö

1§ Asema
Asuntolatoimikunta on Savolaisten Ylioppilaiden Säätiön hallituksen alainen elin, jonka jäsenet
valitsee syyslukukaudella Savolaisen osakunnan kokous. Valinnan vahvistaa Säätiön hallitus.

2 § Jäsenet
Asuntolatoimikuntaan kuuluvat itseoikeutettuina jäseninä asuntola-asiahenkilö ja osakunnan kuraattori. Lisäksi toimikuntaan valitaan yksi jäsen kustakin Säätiön asuntolasta sekä kaksi muuta jäsentä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kuraattori ja sihteerinä asuntosihteeri.

3 § Tehtävät
Toimikunta valitsee asukkaat Savolaisten Ylioppilaiden Säätiön asuntolapaikoille, avustaa Säätiön asuntosihteeriä asukkaita koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut sille osoitetut tehtävät.

4 § Asumisaika
Perusasumisaika asuntoloissa on neljä vuotta. Asumisaika kuitenkin päättyy asukkaan
valmistumislukukauden lopussa tai sen lukukauden lopussa, jolloin asukas keskeyttää opintonsa.
Jatkoasumisaikaa voidaan myöntää ilman ylärajaa 1-2 vuodeksi kerrallaan.

5 § Valintaperusteet

A Uudet opiskelijat
Asukkaat lähinnä uusista opiskelijoista valitaan elokuussa ja heille annetaan pisteitä seuraavin
perustein:
järjestö- ja harrastustoiminta 0 – 6 p.
opintomenestys 0 – 2 p.
opiskelupaikka 0 – 2 p.
savolaisuus 0 – 2 p.
asunnontarve ja tulot 0 – 2 p.
fuksipiste 0 – 1 p.

B Vanhat opiskelijat
Asukkaat vanhoista opiskelijoista valitaan huhtikuussa ja heille annetaan pisteitä seuraavin
perustein:
harrastus- ja järjestötoiminta 0 – 6 p.
opintomenestys 0 – 2 p.
opiskelupaikka 0 – 2 p.
savolaisuus 0 – 2 p.
Asunnontarve ja tulot 0 – 2 p.

Asukkaiksi valittujen on liityttävä Savolaiseen osakuntaan eli heidän on maksettava osakunnan
jäsenmaksu ja kirjauduttava osakuntaan. Jäsenmaksu ja osakuntaan kirjautuminen on suoritettava
lukuvuosittain (31.10. mennessä)niin kauan kuin henkilö asuu Säätiön asunnoissa.
Jatkoajat myönnetään osakuntatoiminnan, opintomenestyksen ja sosiaalisten syiden perusteella.

6 § Vuokrat
Vuokrista päättää Säätiön hallitus kuultuaan asiassa asuntolatoimikuntaa. Säätiön
taloudenhoitaja valmistelee ehdotuksen.

7 § Varoitukset, vuokrasopimusten purkaminen ja irtisanomiset
Asukkaille annettavista varoituksista päättää asuntolatoimikunta. Säätiön edustajana
asuntolatoimikunta suorittaa myös vuokrasopimusten purkamisen ja irtisanomiset.

8 § Muut asiat
Asukasvalintoihin liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä siirtymäsäännöksistä päättää
asuntolatoimikunta.

9 § Muutokset sääntöihin
Muutoksista sääntöihin päättää Säätiön hallitus. Muutosehdotukset valmistelee asuntolatoimikunta
ja ne on käsiteltävä lisäksi osakuntaneuvostossa sekä osakunnan kokouksessa.