Huoneisto-ohjesääntö

1 § Osakuntahuoneistolla tarkoitetaan sitä huoneistoa, jossa Savolainen osakunta toimii vakituisesti.

2 § Osakuntahuoneisto on tarkoitettu Savolaisen osakunnan, sen kerhojen ja muiden tiloja käyttävien järjestöjen toiminnan ja tilaisuuksien järjestämiseen. Huoneisto voidaan luovuttaa sopimuksella määräajaksi myös osakuntatoiminnan ulkopuoliseen käyttöön. Tällöin tilankäyttösopimuksen tekee osakunnan puolesta toiminnanjohtaja. Tilaisuudesta on tiedotettava osakuntalaisille ja sille on tarvittaessa määrättävä osakuntaa edustava valvoja.

3 § Tilojenkäyttöä koordinoidaan ylläpitämällä tilakalenteria yhdessä muiden tiloja käyttävien järjestöjen kanssa. Kalenterista tulee ilmetä kaikki tiloissa järjestettävät tapahtumat.

4 § Osakuntahuoneistossa oleskeluun ovat oikeutettuja osakunnan jäsenet ja entiset jäsenet. Heillä on myös oikeus tuoda omalla vastuullaan huoneistoon vieraitaan. Osakunta tai tilaisuuden järjestäjä voi kuitenkin tilapäisesti rajoittaa osakuntahuoneiston käyttöä. Osakunnan vieraiksi kutsuttavista yhteisöistä päättää osakuntaneuvosto.

5 § Osakuntahuoneiston käyttäjä on velvollinen korvaamaan osakunnalle ne vahingot, jotka hän on aiheuttanut huoneistolle tai irtaimistolle.

6 § Osakuntahuoneiston avaimen voi saada määräaikaisella kirjallisella sopimuksella. Toiminnanjohtaja ylläpitää avainrekisteriä osakunnan eri avaimista. Toiminnanjohtaja voi luovuttaa avaimia osakunnan jäsenten tai entisten jäsenten käyttöön. Virkailija-avaimeen ovat oikeutettuja osakunnan virkailijat. Lisäksi toiminnanjohtaja voi luovuttaa avaimen tilapäisesti muille tilankäyttäjille.

7 § Osakuntahuoneiston käyttäjä on velvollinen huolehtimaan huoneiston järjestyksestä ja siisteydestä. Vioista on ilmoitettava viipymättä isännälle tai osakuntaneuvostolle. Huoneistosta poistuttaessa on huolehdittava, että tiloihin ei jää asiattomia henkilöitä ja että valot sammutetaan, ikkunat suljetaan ja ovet lukitaan asianmukaisesti. Henkilökohtaisten tavaroiden pidempiaikainen säilyttäminen osakuntahuoneistossa on sallittu vain isännän luvalla ja hänen osoittamassaan paikassa. Osakunta ei vastaa huoneistossa säilytetyistä tavaroista. Osakuntahuoneiston käytössä on otettava huomioon ympäristönäkökohdat ja kestävän kehityksen periaatteet.

8 § Järjestyksenpidosta osakuntahuoneistossa vastaa ensisijaisesti osakunnan isäntä. Häiriötä aiheuttava henkilö voidaan poistaa osakuntahuoneistosta. Osakunnan isännällä, emännällä, toiminnanjohtajalla ja kuraattorilla sekä tilaisuuden järjestäjällä ja valvojalla on oikeus takavarikoida huoneiston avain. Takavarikoitu avain on toimitettava toiminnanjohtajalle. Muilta osin kurinpidosta pätee se, mitä osakunnan säännöissä ja ohjesäännöissä määrätään.

9 § Osakunnan kokous on hyväksynyt tämän ohjesäännön 2. päivänä marraskuuta 2015. Tämä ohjesääntö on asetettava näkyvälle paikalle osakuntahuoneistoon.